Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rocznym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

14 września 2015 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego za 2014 rok.

System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowywanie raportów na temat stanu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Niniejszy dokument jest pierwszym tego typu raportem. Jego podstawowym założeniem jest zobrazowanie stanu osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych przyjętych w Strategii przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. 

Metodyka monitoringu została oparta o analizy statystyczne wskaźników monitorowania celów Strategii: analizę korelacji i analizę trendu, ocenę kierunków zmian w wartościach wskaźników oraz ocenę wskaźników kontekstowych.

Analizy monitoringowe uzupełniono informacjami na temat programów i planów rozwojowych oraz komponentów programów ponadregionalnych i krajowych realizowanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostki organizacyjne samorządu województwa zaangażowane w proces realizacji Strategii.

Przyjmując Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do wdrożenia następujące rekomendacje:

1.Prowadzenie intensywnych działań na rzecz rozwoju eksportu i przyciągania kapitału zagranicznego do regionu oraz  szczególne zwrócenie uwagi na wspieranie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach eksportowych.

2.Intensyfikację działań na rzecz przyciągania kapitału zagranicznego do regionu (promocja gospodarcza, tereny inwestycyjne, obsługa inwestorów, wsparcie w zakresie dostępu do wykwalifikowanych kadr).

3.Prowadzenie działań zmierzających do zatrzymania niekorzystnych zjawisk migracyjnych (podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości nauczania na wszystkich szczeblach przy jednoczesnym dostosowaniu programu nauczania do potrzeb regionalnych przedsiębiorstw).

4.Promocję kształcenia ustawicznego w regionie w połączeniu z podnoszeniem poziomu/jakości szkoleń oferowanych w regionie, promocją wśród przedsiębiorców efektywnego zarządzania kadrami uwzględniającego ścieżki i kryteria awansu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, podnoszącego swoje kwalifikacje i kompetencje.

5. Zintensyfikowanie działań w obszarze „zielonej gospodarki” (zwiększanie produkcji energii odnawialnej,  rozwój gospodarstw i produkcji ekologicznej w gospodarstwach ekologicznych, zintensyfikowanie poziomu inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, itp.).

6. Przeprowadzenie dodatkowych analiz powiązania wpływu nakładów finansowych (Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na wartości wskaźnika zatrudnienia i inne wskaźniki charakteryzujące zatrudnienie i bezrobocie oraz wzrost gospodarczy, celem ewentualnego sformułowania rekomendacji w kierunku zmian w zestawie analizowanych wskaźników w przyszłych okresach sprawozdawczych.

7. Opracowanie metodyki analizy efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i środków na podejmowanie działalności gospodarczej. Celem tych działań byłoby zwiększenie efektywności działań podejmowanych w tych obszarach.

8. Dokonanie zmian w obszarze listy wskaźników monitorowania (5 wskaźników):

a) PKB (ceny stałe) - zmiana na PKB (ceny bieżące),
b) Odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną (jako % z 20 podstawowych usług) - zmiana na Wskaźnik świadczenia i rozwijania usług e-administracji,
c) Długość dróg nowych lub zmodernizowanych – zmiana na wskaźnik: drogi o twardej nawierzchni na 100 km2,
d) Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) zrezygnowanie z monitorowania wskaźnika  ze względu na zmiany systemowe,
e) Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych w %, na wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym.
f) Zrezygnowanie z włączenia do obecnego zestawu wskaźników, wskaźników zaproponowanych przez Departamenty/JOSW dotyczących realizowanych przez nie programów/planów rozwojowych na rzecz ujęcia tych wskaźników w tabelach realizowanych działań.
 

Adresatami raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem województwa.

Raport

Załącznik nr 1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celów Strategii

Załącznik nr 2. Zgłoszone programy i plany rozwojowe

Załącznik nr 3. Zestaw wskaźników monitorowania

Załącznik nr 4. Kierunki zmian w wartościach wskaźników

Załącznik nr 5. Analiza wskaźników kontekstowych

Załącznik nr 6. Współczynniki korelacji wyłączone z analizy

 

 

Dodana: 23 wrzesień 2015 13:08

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2015 13:08