W debacie czas na Suwałki
 
Czwarte i zarazem ostatnie spotkanie konsultacyjne na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 odbyło się w piątek, 3 sierpnia, w Suwałkach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Suwałk, powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.
 
- Zależy nam na tym, by ze Strategią identyfikowali się wszyscy mieszkańcy regionu. Musi być więc ona wypracowana na wielu szczeblach - w lokalnych społecznościach, małych gminach, powiatach. Chodzi o to, by we wrześniu przyszłego roku wszyscy mogli się pod nią podpisać - powiedział marszałek Jarosław Dworzański. Poinformował, że cyklowi spotkań i pracom nad aktualizacją dokumentu przyświeca hasło „Program powinności wobec pokoleń" - tych, które były, są i które dopiero będą. - Musimy działać na rzecz przyszłości. Tak, byśmy nie musieli się wstydzić przed naszymi dziećmi i wnukami - stwierdził Jarosław Dworzański.
 
Członek zarządu Cezary Cieślukowski wskazał na zalety subregionu suwalskiego. - To tu powstała strefa ekonomiczna, park naukowo-technologiczny. Jesteśmy tak kreatywni i innowacyjni, że możemy innym narzucać rytm - powiedział.
 
Następnie Małgorzata Żynel, zastępca dyrektora departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawiła założenia aktualizacji Strategii, zaś Daniel Górski, dyrektor tego departamentu zaprezentował wstępne efekty diagnozy strategicznej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, opracowanej przez UMWP oraz ekspertów zewnętrznych. Omówił mocne i słabe strony Podlaskiego, wskazał na szanse i zagrożenia.
 
Po przedstawieniu diagnozy, rozpoczęła się gorąca dyskusja, w której wzięli udział samorządowcy, posłowie, przedstawiciele biznesu, nauki, a także organizacji pozarządowych. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk ocenił, że planując rozwój tej części województwa trzeba położyć nacisk na wykorzystanie potencjału gospodarczego (nadal duże obszary gruntów są niezagospodarowane), podnosić kreatywność i innowacyjność firm we współpracy z powstałym tu parkiem naukowo-technologicznym. - Suwałki stanowią świetne zaplecze dla rozwoju subregionu. Są centrum administracyjnym, życia kulturalnego i społecznego. Warto wzmacniać je jako ośrodek kształcenia, zwłaszcza zawodowego i jako miejsce rozrządu ruchu turystycznego - dodał.
 
Poseł Jarosław Zieliński stwierdził, że jednym z priorytetów powinien być zrównoważony rozwój terytorialny kraju. Z kolei posłanka Bożena Kamińska oceniła, że - przy opracowywaniu Strategii - każda gmina, każdy powiat powinny przeanalizować, w czym się mogą specjalizować. - Warto wyodrębnić taką najmocniejszą stronę, to jest szansa.
 
Zebrani podkreślali, że jednym z kierunków, w jakich powinna rozwijać się Suwalszczyzna, jest na pewno turystyka. - Mieszkańcy naszego miasta nie wyobrażają sobie Strategii bez tego priorytetu dla Augustowa - przyznała Izabela Piasecka, zastępca burmistrza tego miasta.
 
Padały też konkretne propozycje, jak przyciągnąć turystów. Walery Kwaterski, dyrektor szpitala w Sejnach i radny wojewódzki zaproponował, by zbudować sieć ścieżek rowerowych: - Turyści chętnie przyjadą, bo pojeździć na rowerach. A zimą ścieżki staną się naturalnymi nartostradami.
 
Elżbieta Niedziejko z Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej dodała, że tereny chronione to cenny kapitał. - I rozwój turystyki powinien być tu zrównoważony, inteligentny, odpowiedzialny i wysokiej jakości - wymieniała. Podawała też konkretne produkty turystyczne, jakie można wypromować.
 
Ale turystyka nie zdominowała debaty. Zebrani mówili też o konieczności dalszego uzbrajania terenów, wsparciu eksportu, wprowadzeniu szerokopasmowego internetu, odnawialnych źródłach energii. Często poruszanym tematem była ten poprawa dostępności komunikacyjnej. - Ten problem musi być rozwiązany w najbliższej perspektywie finansowej - zauważył Leszek Cieślik, były poseł, prezes PKS Suwałki.
 
 - Jestem pod wrażeniem bardzo wysokiego poziomu tej debaty. Każdy państwa głos, te krytyczne również, zostanie wzięty pod uwagę przy aktualizacji Strategii. Tak, by stała się ona wspólnym programem powinności wobec pokoleń - podsumował marszałek Jarosław Dworzański.
 
Debata w Suwałkach zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych. Przypomnijmy, poprzednie miały miejsce: w Białymstoku (wzięli w niej udział przedstawiciele czterech powiatów: miasta Białystok, powiatu białostockiego, monieckiego i sokólskiego), w Siemiatyczach (dla powiatów siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego) i w Łomży (dla miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego). W każdym z tych spotkań wziął udział marszałek Jarosław Dworzański, który od lipca tego roku przejął pieczę nad opracowaniem Strategii.
Zamknięcie cyklu spotkań bynajmniej nie kończy dyskusji nad tym dokumentem, przeciwnie - reprezentanci powiatów będą mieli okazje do zabrania głosu na wielu etapach prac.
 
Teraz eksperci z różnych środowisk zastanowią się nad kierunkami rozwoju województwa w pięciu grupach tematycznych. Ich wnioski będą poddawane dyskusji na specjalnie organizowanych konferencjach, które planowane są na wrzesień/październik. Potem projekt Strategii zostanie przeanalizowany i zaopiniowany przez komitet, w skład którego wchodzą samorządowcy, administracja rządowa, rektorzy największych uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.
 
A wszyscy mieszkańcy regionu będą mogli się wypowiedzieć podczas szerokich konsultacji społecznych. Są one planowane na początek 2013 roku. Poza tym, cały czas można dzielić się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju i przyszłości województwa podlaskiego pisząc na adres: strategia2020@wrotapodlasia.pl
 
 
 

 

Dodana: 20 wrzesień 2012 00:00

Zmodyfikowana: 8 luty 2013 11:46