Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego. Podsumowanie konsultacji społecznych

Tak szerokich konsultacji społecznych nie przeszedł jeszcze żaden projekt dokumentu w regionie. W spotkaniach wzięło udział prawie 800 osób. W czwartek, 13 czerwca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego SRWP, zarząd województwa zatwierdził sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz przyjął projekt Strategii, w którym znalazła się część uwag zgłoszonych w ich trakcie.

Projekt tego kluczowego dla rozwoju Podlaskiego dokumentu jest tworzony od początku w ramach szerokiej debaty publicznej. Jego powstanie poprzedził szereg spotkań w regionie w ubiegłym roku, na których każdy mieszkaniec mógł zapoznać się diagnozą stanu województwa i zgłosić, co – jego zdaniem – powinna zawierać Strategia. Następnie powołano zespoły robocze, które też określały, co należy umieścić w dokumencie. Pochylili się nad nim również eksperci kluczowi: prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogusław Plawgo (Uniwersytet w Białymstoku). Łącznie nad projektem pracowało do tej pory około 500 osób.

Konsultacje rozpoczęły się 11 kwietnia i trwały do 16 maja. Główne spotkania odbyły się w czterech miastach regionu: w Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i Białymstoku. Zorganizowane zostały też spotkania z przedstawicielami różnych środowisk: z parlamentarzystami województwa podlaskiego, z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami ekologicznymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego w naszym regionie. Projekt został zaprezentowany członkom Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i uczestnikom Kongresu Samorządowego. Było wiele debat, spotkań, konferencji na uczelniach, w różnych instytucjach i w mediach – które bardzo często i wnikliwie poruszały zagadnienia związane z dokumentem.

Cel był jeden: by  w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób, aby każdy miał szansę zabrać głos. I ludzie udowodnili, że było warto, że ten temat nie jest im obojętny, że zależy im na rozwoju regionu. W spotkaniach konsultacyjnych na temat SRWP wzięło udział 785 osób. A jeśli dodamy do tego pozostałe debaty i spotkania w dyskusję nad dokumentem zaangażowało się aż 1055 osób.

W trakcie konsultacji, na specjalnych formularzach, zgłoszono 458 opinii i uwag do projektu Strategii. Swoją pozytywną opinię wyraziły także: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Wojewoda Podlaski, samorząd województwa lubelskiego, a samorządy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych. 

Każda zgłoszona uwaga została szczegółowo zanalizowana. Wiele z tych opinii znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumencie Strategii, którą Sejmik Województwa Podlaskiego ma przyjąć we wrześniu 2013 roku.

Wśród tematów, które dominowały podczas konsultacji, znalazły się: dostępność komunikacyjna regionu, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, współpraca transgraniczna, edukacja i kultura, sprawy społeczne, rola organizacji pozarządowych i klastrów. Uczestnicy odnosili się też do sposobu realizacji Strategii, w tym m.in. źródeł finansowania czy podmiotów, które mają być zaangażowane w jej realizację.

Konsultacje zaowocowały wpisaniem do projektu Strategii zmian zgłoszonych w ich trakcie. Przede wszystkim w celach operacyjnych odnoszących się do kapitału społecznego, partnerskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej oraz poprawy spójności społecznej.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (wersja z 13 czerwca 2013 r.)

Aneks nr 1 Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 2 Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego

Aneks nr 3 Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi

Aneks nr 4 System wskaźników monitorowania

Aneks nr 8 Bibliografia

Dodana: 17 czerwiec 2013 14:34

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2013 13:00