Roczny raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa jednogłośnie przyjęty przez Podlaskie Forum Terytorialne

W poniedziałek 14 września odbyło się w Białymstoku posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego, skupiającego około trzydziestu osób, reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje wojewódzkie.

Przewodniczył marszałek Mieczysław Baszko, a uczestniczyli również pozostali członkowie Zarządu Województwa: wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno oraz Bogdan Dyjuk i Jerzy Leszczyński.

Otwierając spotkanie, marszałek Baszko stwierdził, że w poprzedniej perspektywie finansowej udało się w naszym województwie zrobić wiele dobrego i mądrze wykorzystać fundusze unijne. Te doświadczenia powinny pomagać w realizacji nowej perspektywy do roku 2020, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego. Dostępne środki europejskie są większe, powinniśmy więc podnieść poprzeczkę.

Gospodarka rośnie

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Daniel Górski  zaprezentował Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego za rok 2014. Ponieważ nie wszystkie dane za rok ubiegły są już dostępne, wiele wskaźników dotyczy roku 2013 lub – sporadycznie – 2012.

Z raportu wynika, że główny cel strategiczny, jakim jest konkurencyjna gospodarka, realizowany jest należycie. Wskaźnik PKB na 1 mieszkańca w roku 2012 osiągnął w województwie 23 468 zł. Wyznaczony na rok 2020 poziom 30 687 zł jest więc realny. Jednak Podlaskie znajduje się w dalszym ciągu znacznie poniżej średniej ogólnokrajowej.

Jak wynika z analiz, na wzrost PKB w ostatnich latach największy wpływ miały zjawiska w takich dziedzinach, jak: selektywnie zbierane odpady komunalne, energia odnawialna, powierzchnie upraw ekologicznych, korzystanie z oczyszczalni ścieków, odzyskiwanie odpadów. Poza tym od 2011 roku dynamicznie rośnie liczba przedsiębiorstw, choć nadal jest ich mniej niż średnio w Polsce.

Eksport ciągnie województwo w górę

Nadspodziewanie szybko zwiększa się wartość eksportu na jednego mieszkańca oraz udział sprzedaży eksportowej. Pierwszy wskaźnik w roku 2010 to było 927,5 euro, a w zeszłym roku 1559 euro. Największy eksport towarów objął przetwory mleczarskie (250 mln euro), rybne (162 mln euro), urządzenia służące do podgrzewania wody (105 mln euro), meble (64 mln euro) i mięso wieprzowe (55 mln euro). 

Inwestycje zagraniczne

W tej dziedzinie pułap zakładany na rok 2020 udało się osiągnąć już teraz. Zdaniem dyrektora Górskiego, jest to głównie zasługa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a zwłaszcza podstrefy w Białymstoku. Rola stolicy województwa w najbliższych latach będzie rosła, a kluczem do sukcesu są nie tyle tereny inwestycyjne, co wysoko wykwalifikowane kadry.  Na przykład koncerny medyczne i farmaceutyczne wykazują duże zainteresowanie Białymstokiem, ponieważ Uniwersytet Medyczny może dostarczać im kompetentnych pracowników. Dlatego jakość kształcenia staje się czynnikiem decydującym.

Jest jeden czynnik, który budzi poważny niepokój: mimo ogólnej poprawy na rynku pracy, spada nam procent uczestniczących w kształceniu ustawicznym. Jeśli ten trend się utrzyma, nasze przedsiębiorstwa będą mniej konkurencyjne.

Migracja rośnie, zamiast maleć

Choć rośnie PKB, a wraz z nim eksport i zatrudnienie, dużo osób wyjeżdża na stałe z terenu województwa. Najczęściej są to osoby młode, a ich ubytek może być coraz boleśniej odczuwany przez pracodawców i przez ogół społeczeństwa. Inny wskaźnik, ważny dla jakości życia, którym są miesięczne dochody na osobę w rodzinie, rośnie. Teraz jest to poziom 1223 zł. Wszystko wskazuje na to, że cel wyznaczony na rok 2020 zostanie osiągnięty. Niepokoi natomiast bardzo wysokie zagrożenie ubóstwem relatywnym - pod tym względem zajmujemy wśród województw15 miejsce.

Raport przyjęty

Podlaskie Forum Terytorialne jednogłośnie przyjęło raport z realizacji Strategii. A znalazły się w nim także rekomendacje dotyczące rozwoju regionu, które w dalszej kolejności zostaną przedstawione również radnym Sejmiku Województwa.

Oto one:

  • wspierać w dalszym ciągu eksport,
  • przyciągać kapitał zagraniczny, czemu powinna sprzyjać promocja gospodarcza, nowe tereny inwestycyjne, obsługa inwestorów oraz wsparcie dostępu do wykwalifikowanych kadr,
  • ograniczyć migrację, dostosowując programy nauczania do potrzeb regionalnych przedsiębiorców i poprawiając poziom edukacji,
  • promować i rozwijać kształcenie ustawiczne,
  • intensyfikować „zieloną gospodarkę”, przy czym należy dbać, by producentami odnawialnej energii byli nasi mieszkańcy,
  • znaleźć sposoby, by nakłady z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przynosiły lepsze rezultaty na rynku pracy,
  • zwiększyć efektywność działań ograniczających bezrobocie. 

 

Dodana: 22 wrzesień 2015 14:00

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2015 14:02