Polska Wschodnia dla przedsiębiorców

To przedsiębiorcy i szeroko rozumiany sektor otoczenia biznesu będą głównymi beneficjentami drugiej edycji Programu dla Polski Wschodniej. Stawiamy na wzrost konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność w obszarze B+R oraz promocję na rynkach międzynarodowych - podkreśliła wiceminister Iwona Wendel inaugurując konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który wzmacnia działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych Programów.

Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje?
Budżet programu to 2 mld euro. Środki te zostaną zainwestowane w następujących obszarach:

Innowacyjna Polska Wschodnia
Działania mające na celu zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.
Typy przedsięwzięć:
• Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I;
• Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej.

Alokacja: 485 mln euro

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP, wzrost internacjonalizacji MŚP, wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie.
Typy przedsięwzięć:
• Platformy startowe dla nowych pomysłów (zarządzane przez instytucje otoczenia biznesu);
• Wsparcie internacjonalizacji MŚP i klastrów w zakresie działalności B+R+I;
• Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej;

Alokacja: 344 mln euro

Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działania mające na celu poprawę mobilności mieszkańców oraz poprawę dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.
Typy przedsięwzięć:
• Budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
• Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
• Wdrożenie nowych systemów telematycznych (systemów zarządzania ruchem, sygnalizacją itp.) na potrzeby komunikacji miejskiej;
• Przebudowa istniejącej sieci drogowo-ulicznej;
• Budowa obwodnic wewnętrznych;
• Budowę/przebudowę odcinków dróg wyprowadzających ruch z miast.

Alokacja: 843 mln euro

Ponadregionalna infrastruktura kolejowa
Działania na rzecz wzmocnienia spójności wewnętrznej oraz dalszej poprawy dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej.
Typy przedsięwzięć:
• Inwestycje w infrastrukturę liniową;
• Inwestycje w nowoczesny system zarządzania ruchem.

Alokacja: 298 mln euro

Pomoc techniczna
Działania mające na celu wsparcie procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem krajowym i wspólnotowym, wykorzystania środków.

Alokacja: 30 mln euro

Konsultacje społeczne PO PW 2014-2020

Uwagi na temat Programu można zgłaszać do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się pięć konferencji:
1 października w Białymstoku - TITANIC Centrum Konferencyjno- Bankietowe, ul. Pogodna 16D
• 2 października w Olsztynie - Hotel Wileński, ul. Knosały 5
• 8 października w Lublinie - Centrum Konferencyjne Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3
• 9 października w Rzeszowie - Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
• 10 października w Kielcach - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Informacja o konferencjach oraz formularz rejestracyjny dostępne są w zakładce Rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.


Pobierz plik:
Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Dodana: 25 wrzesień 2013 14:10

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2013 14:10