Podsumowanie konsultacji RPOWP

W czwartek, 30 stycznia, Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, które trwały od 15 listopada 2013 roku do 2 stycznia 2014 roku.

W spotkaniach konsultacyjnych, jakie odbyły się w czterech głównych miastach regionu, czyli Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim, wzięło udział 597 osób. Oddzielne debaty zostały zorganizowane z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz ekologicznymi. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 658 osób.

W trakcie konsultacji na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, zgłoszono aż 446 uwag, wniosków i propozycji. Najwięcej wniosły organizacje pozarządowe (29 proc.) oraz samorządy (28 proc.). 10 proc. uwag zgłosiły osoby fizyczne, a 9 proc. przedsiębiorcy. Pozostałe uwagi pochodziły od szkól wyższych, administracji rządowej i lokalnych grup działania.

Najwięcej propozycji - aż 306 - dotyczyło układu osi priorytetowych projektu RPOWP 2014-2020, szczególnie zaś Osi VIII (infrastruktura dla usług użyteczności publicznej), Osi V (gospodarka niskoemisyjna) oraz Osi IV (poprawa dostępności transportowej). Zgłaszane wnioski odnosiły się głównie do projektów, grup beneficjentów, wielkości środków oraz wskaźników, planowanych w ramach poszczególnych działań.

Efekty? 45 proc. uwag zostało uwzględnionych (całkowicie lub częściowo), natomiast 28 proc. wniosków - nie. Aż 12 proc. okazało się bezzasadnych, gdyż nie dotyczyły spraw związanych z projektem. Natomiast 17 proc. uwag nadal czeka na rozstrzygnięcie, co nastąpi w dalszym etapie prac (w zależności od wyników oceny ex-ante dla instrumentów finansowych czy wyników ewaluacji).

Co dalej? Po przyjęciu sprawozdania zasadne uwagi zostaną wprowadzone do projektu RPOWP. Ale nie tylko one. W projekcie znajdą się również zmiany, wynikające z nowych rozporządzeń unijnych i przyjętej Umowy Partnerstwa, aktualne zapisy linii demarkacyjnej, nowe wytyczne i uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju czy pozostałych resortów.
Projekt po zmianach w drugiej połowie lutego zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu, a następnie Zarządowi Województwa. Potem rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską.

Link do sprawozdania z konsultacji

Dodana: 31 styczeń 2014 09:56

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2014 10:02