O Strategii na Komitecie Sterującym

Na pierwszym spotkaniu Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (18.12.), któremu przewodzi marszałek Jarosław Dworzański zostały przedstawione najważniejsze elementy, znajdujące się w projekcie tego dokumentu. Zaprezentowali je eksperci pracujący nad strategią: prof. Jacek Szlachta, dr hab. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo.

Aktualizowana strategia wprowadza sporo zmian. Wskazuje m.in. nową wizję i cele rozwoju regionu. Musi też określić, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, inteligentną specjalizację województwa, czyli to, co zadecyduje o przewadze konkurencyjnej naszego regionu.

Jakie ma być Podlaskie? Po pierwsze, zielone – bo tutaj znajduje się najwięcej terenów objętych Naturą 2000 i przez to jesteśmy postrzegani jako „zielona kraina”. To daje szansę na rozwój zielonych (ekologicznych) specjalizacji. Ta wyjątkowa cecha naszego regionu daje możliwość rozwijania zielonych innowacji, usług i może stanowić niezwykle istotny walor. Region w ten sposób może wykorzystać modę na ekologię, która panuje w Europie. Po drugie, Podlaskie jest otwarte. Dzięki przygranicznemu położeniu i unikalnej wielokulturowości może stać się mentorem (pośrednikiem) w relacjach UE z Europą Wschodnią, a przede wszystkim z Białorusią. Po trzecie, dostępne, co oznacza skrócenie czasu podróży z regionu do sąsiednich województw i poprawienie dostępności Białegostoku ze wszystkich ośrodków powiatowych. Poprawi się też dostęp mieszkańców do usług publicznych. Dostępność jest rozumiana szeroko i dotyczy m.in. transportu, telekomunikacji, internetu, usług otoczenia biznesowego. Wreszcie, po czwarte Podlaskie jest przedsiębiorcze. Wykorzystuje swoje konkurencyjne atuty do rozwinięcia inteligentnych specjalizacji. Dotyczy to m.in. wykorzystania doskonałych warunków dla produkcji rolniczej (mleka i jego przetworów) oraz wysokiej jakości żywności, rozwoju produkcji i usług zorientowanych na wschodnich sąsiadów oraz produkcji i usług o wyznaczniku „ekologiczne i zielone”, czyli odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku czy life science (np. opieki nad osobami starszymi, turystyki medycznej, rehabilitacji).

To wizja na najbliższą i kolejne dekady. Sięga nie roku 2020, jak strategia, lecz 2030. Dlaczego? – Trzeba myśleć o przyszłości i prowadzić konsekwentną politykę rozwoju także po zakończeniu kolejnej perspektywy – powiedział prof. Szlachta.

Nowe są też cele: konkurencyjna gospodarka, wzmacnianie powiązań krajowych i międzynarodowych oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Zaprezentowany przez ekspertów projekt strategii różni się od wcześniejszej, opracowanej w 2006 roku także tym, że opiera się na nowych dokumentach (europejskich i krajowych), takich jak np. strategia Europa 2020 czy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020, które wyznaczają kierunki rozwoju Europy i Polski na kolejne lata. Pojawiają się w niej też zupełnie nowe rozwiązania, jak obszary strategicznej interwencji (OSI) i podejście terytorialne.

Zmienił się również sam proces tworzenia strategii, która jest przygotowywana zgodnie z ideą partnerstwa. Oznacza to, że na wielu etapach prac nad dokumentem swoje sugestie mogą zgłaszać przedstawiciele różnych środowisk. Wyrazem tego uspołecznienia i partnerstwa jest m.in. powołanie Komitetu Sterującego, w skład którego weszli naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, członkowie organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. W pierwszym posiedzeniu komitetu wzięło udział 55 osób.

Dyskusja nad strategią, podobnie jak podczas wcześniejszych spotkań, była merytoryczna. Jej uczestnicy podkreślali, że postawienie na przedsiębiorczość jest dobrym kierunkiem, bo od tego zależy rozwój Podlaskiego. Przychylnie odnieśli się też do koncepcji zielonego regionu, jako czegoś, co będzie nas wyróżniać na tle innych województw. Sam projekt dokumentu został przyjęty zdecydowanie pozytywnie.

Strategia przygotowana przez ekspertów przejdzie jeszcze ocenę zewnętrzną. Przeprowadzi ją prof. Janusz Zaleski z Politechniki Wrocławskiej. W lutym i marcu 2013 roku odbędą się natomiast konsultacje społeczne. Ostateczny kształt dokumentu poznamy we wrześniu. Wtedy ma być on przyjęty przez sejmik województwa.

 

 

Dodana: 19 grudzień 2012 13:43

Zmodyfikowana: 14 luty 2013 12:03