Nowy RPO na sesji Sejmiku

W poniedziałek, 9 września, radni wojewódzcy przyjęli informację w sprawie założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w świetle projektu Umowy Partnerstwa.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w świetle projektu Umowy Partnerstwa przedstawił radnym Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. Zwrócił uwagę, że należy je traktować jako materiał wyjściowy. – Nie ma jeszcze rozporządzeń unijnych, nie ma budżetu na przyszłą perspektywę. W związku z tym nie ma też rozporządzeń krajowych ani linii demarkacyjnej.

Dyrektor omówił natomiast to, co jest już wiadome. A mianowicie, zgodnie z polityką Unii Europejskiej, regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych. Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Uda się zrealizować tak szeroko pojęte zadania, gdyż programy regionalne w nowej perspektywie będą dwufunduszowe, czyli zasilane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Ale nie traktujmy RPO jako programu najważniejszego. To, ile zdobędziemy na rozwój Podlaskiego, wynikać będzie w dużym stopniu od programów krajowych. Wiele zależy od tego, ile zdołamy pozyskać z zewnątrz – stwierdził Daniel Górski.

Po przyjęciu założeń przez radnych, kontynuowane będą prace nad dokumentem. Zajmuje się tym specjalnie powołana grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej skład weszło szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska naszego regionu, m.in. przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Nad kształtem dokumentu czuwa również Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (odpowiada zarówno za wdrażanie Strategii Rozwoju, jak i przygotowanie na poziomie strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Jesienią RPO ma być negocjowany z Komisją Europejską. Następnie, podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (prezentacja)

Dodana: 10 wrzesień 2013 14:37

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2013 12:43