Na co wydamy 73 mld euro

O tym dyskutowano 6 sierpnia podczas regionalnych konsultacji projektu Umowy Partnerstwa – dokumentu, który określi, jak i w co Polska, a także regiony będą inwestować fundusze europejskie w nowej perspektywie.

Aulę Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wypełnili m.in. podlascy samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Łącznie niemal 150 osób. Uczestnicy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób zostaną podzielone prawie 73 mld euro, które nasz kraj otrzymał z nowego unijnego budżetu, a także zabrać głos w dyskusji nad dokumentem.

– To właśnie tutaj, w Białymstoku, odbywają się pierwsze w Polsce konsultacje Umowy Partnerstwa. Dlatego zachęcam Państwa do aktywnego w nich udziału – powiedział Piotr Zygadło, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poinformował też, że po wcześniejszym przyjęciu przez polski rząd, Umowa Partnerstwa trafi w listopadzie do Komisji Europejskiej, a  ta ma przyjąć dokument do końca 2013 roku.

Następnie zaprezentował 11 celów tematycznych, które będą realizowane w latach 2014-2020. Najwięcej z puli 72,9 mld euro, bo prawie 21 mld euro ma zasilić inwestycje transportowe. Na drugim miejscu są badania i rozwój z 10 mld euro. Na wsparcie przedsiębiorstw przeznaczono 4,1 mld euro, a na technologie informacyjno-komunikacyjne 3,5 mld euro. Inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną i poprawę efektywności energetycznej mają pochłonąć 6,8 mld euro.

– W nowej perspektywie regiony dostaną więcej środków niż obecnie, ale będą musiały realizować cele związane zwłaszcza z badaniami i rozwojem, wykorzystaniem ICT, wsparciem przedsiębiorstw i gospodarką niskoemisyjną – zaznaczył przedstawiciel MRR.

Na spotkaniu Mieczysław Paradowski, zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił też zarys nowego programu dla obszarów wiejskich. Podkreślił jednak, że nie zakończyły się jeszcze negocjacje przepisów unijnych i budżetu dla kolejnego PROW.

Z kolei Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO omówił założenia programu regionalnego na lata 2014-2020, w którym do podziału będzie prawie 1,1 mld euro. Jednak zauważył, że chociaż Regionalny Program Operacyjny jest ważnym instrumentem rozwoju, nie jest najważniejszym: – O naszym sukcesie będą też decydować środki z programów krajowych, takich jak Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Rozwój Polski Wschodniej czy programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej.

Dyrektor Górski zwrócił też uwagę na to, że o możliwościach ubiegania się o fundusze w ramach poszczególnych programów będzie decydować tzw. linia demarkacyjna, czyli dokument określający, jakie projekty mogą być realizowane na poziomie regionalnym, a jakie na krajowym.

Podczas konsultacji jak zwykle nie zbrakło ożywionej dyskusji. Tadeusz Jaworski ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Augustowa pytał o środki na rozwój przejść granicznych, ekonomię społeczną i turystykę. Piotr Zygadło z MRR powiedział, że rozważane jest wsparcie dla przejść granicznych, choć w Umowie Partnerstwa nie ma bezpośredniego odniesienia do tej sprawy. Jeśli zaś chodzi o ekonomię społeczną – pomocą mają być objęte, zarówno podmioty już funkcjonujące, jak i te dopiero powstające. Turystyka, jak wskazał dyrektor Górski, będzie rozwijana przede wszystkim na obszarach chronionych, które mogą być rzeczywiście atrakcyjne dla turystów. Jednak na pewno nie w całym województwie.

Urszulę Jabłońską, sekretarza gminy Łapy interesowała kwestia wyznaczenia obszaru funkcjonalnego Białegostoku. Dyrektor Zygadło powiedział, że obecnie wciąż trwają prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi tych obszarów, więc włączenie Łap do tej strefy pozostaje wciąż otwarte.

Natomiast Sławomir Snarski, starosta bielski, dopytywał o możliwość budowy dróg lokalnych w nowej perspektywie, a także wsparcie dla Bielska Podlaskiego jako obszaru strategicznej interwencji. W odpowiedzi usłyszał, że drogi gminne i powiatowe będą mogły być budowane tylko w uzasadnionych przypadkach, np. jeśli uzupełnią luki w połączeniach transgranicznych. Umowa Partnerstwa nie precyzuje też kwestii wsparcia dla Bielska. Jednak zgodnie z zapewnieniami minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, obszarami strategicznej interwencji w Podlaskiem mają być tereny objęte Naturą 2000 i Puszcza Białowieska.

Wśród uwag zgłaszanych przez uczestników spotkania często pojawiał się temat inwestycji drogowych, a także takich przedsięwzięć, jak budowa oczyszczalni ścieków czy remonty szkół oraz sprawy związane z obszarami wiejskimi i obszarami chronionymi w naszym województwie.

Na zakończenie konsultacji dyrektor Górski podziękował uczestnikom spotkania i zachęcił do wskazywania tego, co w Umowie Partnerstwa jest pozytywne i co powinno w niej pozostać.

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa potrwają do 30 sierpnia. Uwagi i propozycje można zgłaszać na za pomocą specjalnego formularza on-line, dostępnego na https://konsultacje.mrr.gov.pl/

 

Dodana: 7 sierpień 2013 11:10

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2013 11:10