Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego podpisany!

W sobotę, 27 września, w Pałacu Branickich w Białymstoku w imieniu samorządu podpisał go zarząd województwa, zaś stronę rządową reprezentowała wiceminister Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 

Nasze województwo jako drugie kraju podpisało kontrakt terytorialny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów (radni, burmistrzowie, prezydenci), przedsiębiorców, świata nauki, a także posłowie, wojewoda, a ze strony rządowej – Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Kluczowa rola

– To uroczysty i ważny. Ten dokument jest bardzo ważny dla rozwoju naszego województwa i będzie odgrywał kluczową rolę przez najbliższe lata – powiedział marszałek Jarosław Dworzański. A wiceminister Iwona Wendel zauważyła, że negocjacje z naszym regionem były bardzo udane.
– Wyliczyliśmy dla województwa podlaskiego kwotę 18,5 mld zł i sądzę że jest to kwota realna. W najbliższych latach to województwo bardzo się zmieni i to zmieni na lepsze – oceniła wiceminister.

Kontrakt terytorialny to swego rodzaju umowa między rządem i samorządem wojewódzkim. Określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i samego województwa. Wskazuje również sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt został wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy rządem a województwem.

Obowiązuje do roku 2023, jednak na bieżąco będzie aktualizowany. Kolejne negocjacje przyjętej 27 września edycji kontraktu zaplanowane są pod koniec tego roku, czyli po przyjęciu programów operacyjnych, finansowanych z Unii Europejskiej.

Cele i inwestycje

Cele, które wyszczególniono w kontrakcie dla naszego województwa, to, m.in.:

 • poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, co ma się przełożyć wzrost poziomu innowacyjności województwa,
 • rozwój powiązań transportowych (drogowych i kolejowych), czyli lepsza dostępność naszego regionu, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
 • wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia,
 • podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji,
 • podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia.

Obecna edycja kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego opiewa na kwotę około 18,5 mld złotych.

Kontrakt zawiera też listę priorytetowych inwestycji dla województwa. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • budowa S-8, odcinków Wyszków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo,
 • budowa S-61, od obwodnicy Augustowa do granicy państwa (w tym obwodnica Suwałk),
 • budowa S-61, od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Augustowa (w tym obwodnica Łomży),
 • budowa linii kolejowej E  75, czyli Rail Baltiki, na odcinku Sadowne – Białystok,
 • prace na liniach kolejowych: nr 32 Białystok – Bielsk Podlaski, nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, nr 52 Lewki – Hajnówka, nr 6 Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka,
 • rewitalizacja linii kolejowych: nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów, nr 57 Kuźnica Białostocka – Gieniusze, nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo, nr 36 Łapy – Śniadowo – granica województwa, nr 49 Śniadowo –  Łomża,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – modernizacja i rozwój sieci energetycznych ,
 • rozbudowa i przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju Puszczy Białowieskiej.

Załączniki do treści

 • kt_27.09.2014 (PDF, 485,48 KB)

  Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego

Dodana: 29 wrzesień 2014 10:59

Zmodyfikowana: 15 październik 2014 13:52