6 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Uwagi do projektu Programu:

W celu zgłoszenia uwag na temat projektu Programu, prosimy o wypełnienie on-line właściwego formularza zamieszczonego poniżej. Formularz do składania uwag można znaleźć również na stronie Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 www.pl-by-ua.eu . Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 10 czerwca 2015 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

W celu zapoznania się z projektem Programu prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konferencjach konsultacyjnych projektu Programu. Terminy/miejsca organizacji spotkań:

 • Białoruś: Mińsk, 21 maja 2015 r.,
 • Ukraina: Lwów, 2 czerwiec 2015 r., 
 • Polska: Lublin, 3 czerwiec 2015 r.

Szczegóły dotyczące konferencji konsultacyjnych znajdują się na stronie Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 www.pl-by-ua.eu .

Rozpatrzenie uwag:

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i przekazane pod obrady Wspólnej Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Podstawowe informacje:

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące 4 cele tematyczne:

 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
 • Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony;
 • Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Przewidywany budżet Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 to 175,8 mln euro ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proponowana alokacja na poszczególne cele tematyczne:

 

 Cel tematyczny

Kwota w EUR

 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego 

30 852 777,85

 Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych 

53 399 038,59

 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony 

 42 323 682,44 

 Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami 

 31 643 874,72

 

10 proc. budżetu przeznaczone jest na pomoc techniczną Programu.

Obszar programu będzie obejmował następujący obszar:

 • Obszar główny programu będą stanowić następujące podregiony:
  • po stronie polskiej: podregion białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialski, chełmsko-zamojski, krośnieński, przemyski;
  • po stronie białoruskiej – obwód grodzieński, obwód brzeski;
  • po stronie ukraińskiej – obwody lwowski, wołyński, zakarpacki.
 • Obszar przyległy programu będą stanowić:
 • po stronie polskiej – podregiony: puławski, lubelski, tarnobrzeski i rzeszowski;
 • po stronie białoruskiej – obwody miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;
 • po stronie ukraińskiej – obwody tarnopolski, iwanofrankowski i rówieński.

Instytucją Zarządzającą Programu będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjami Krajowymi będą Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Instytucja Pośrednicząca będzie zlokalizowana w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

Oddziaływanie na środowisko
Szczegóły dotyczące konsultacji projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko umieszczone zostaną w najbliższym czasie na stronie Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 www.pl-by-ua.eu .


Pobierz pliki:

Zobacz więcej:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Dodana: 7 maj 2015 08:46

Zmodyfikowana: 7 maj 2015 08:49