Kończą się negocjacje nowego RPOWP 2014-2020

W piątek, 5 grudnia, Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wypracowany podczas negocjacji z Komisją Europejską. Teraz, w ciągu 5 dni, KE ma prawo zgłosić jeszcze ostateczne uwagi. I wszystko wskazuje na to, że na początku stycznia zatwierdzi nasz program.

- Nasze negocjacje dobiegają końca. Na początku stycznia oczekujemy przyjęcia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez Komisję Europejską. Chciałbym przy tej okazji jeszcze raz serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad projektem Programu. Teraz czas na mieszkańców, przyszłych Beneficjentów. Przygotujcie i realizujcie mądre, dobre projekty, które przyniosą korzyść Wam i całemu regionowi - powiedział marszałek Jarosław Dworzański na konferencji prasowej, zorganizowanej tuż po obradach Zarządu Województwa Podlaskiego.

Szeroki program

Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale trzeba zaznaczyć, że nowy RPO 2014-2020 jest programem bardzo szerokim, bo dwufunduszowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd rozmowy toczyły się z dwiema Dyrekcjami KE: do spraw Zatrudnienia (zakres wsparcia w ramach EFS) i Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program obejmuje aż 32 priorytety inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych i odpowiednio w 32 działaniach. Dlatego prace nad nimi były tak intensywne.

Projekt, wynegocjowany z Brukselą, zmienił się nieco w stosunku do dokumentu, przyjętego w trakcie konsultacji społecznych, ale sama konstrukcja Programu, jego założenia, obszary wsparcia pozostały, z nielicznymi wyjątkami, takie, jak wypracowano je w naszym regionie i w czym uczestniczyły wszystkie grupy społeczne. Komisja Europejska potwierdziła tym samym słuszność ujętych w RPO obszarów wsparcia.

Więcej na edukację

Zmiany wynikają przede wszystkim z kompromisów, wypracowanych na poziomie krajowym i zawartych np. w przyjętej Umowie Partnerstwa. A oto przykłady tych zmian. I tak, można będzie wspierać w ramach RPO tylko te inwestycje wodno-kanalizacyjne, które są ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Natomiast nie ma zgody na finansowanie takich przedsięwzięć na terenach wiejskich, o co wnioskował nasz region. Kolejna zmiana dotyczy wsparcia terenów inwestycyjnych. Bruksela wprowadziła pewne ograniczenia: samorząd, który otrzyma dotację na utworzenie terenów, nie będzie mógł wprowadzać tam dużych przedsiębiorstw.

Kolejna modyfikacja to większe wsparcie na edukację zawodową i ustawiczną. Jeśli chodzi o pomoc w znalezieniu pracy, to – na wniosek KE i MIR – pomoc będzie koncentrowała się na wsparciu osób długotrwale bezrobotnych, niewykwalifikowanych, kobiet i niepełnosprawnych.

Z osi I zniknęło działanie przeznaczone wyłącznie na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale stało się to dlatego, że na takie projekty można uzyskać pomoc w działaniu 1.3 (Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach). Inna modyfikacja to większe środki na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Jest to nowy instrument, który zakłada, że rozwój będzie się odbywać przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Zwiększenie pomocy nastąpiło m.in. w działaniu 8.6, które zakłada realizację inwestycji ujętych w Lokalnych Strategiach Rozwoju (które z kolei będą powstawać w ramach Osi IX).

Alokacja się nie zmienia, wynosi 1,2 mld euro. I rozkłada się następująco w poszczególnych osiach:

  • Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 247,4 mln euro,
  • Oś II  Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 84 mln euro,
  • Oś III Kompetencje i kwalifikacje 129,8 mln euro,
  • Oś IV Poprawa dostępności transportowej 208 mln euro,
  • Oś V Gospodarka niskoemisyjna 180,5 mln euro,
  • Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 57 mln euro,
  • Oś VII Poprawa spójności społecznej 59 mln euro,
  • Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 179,3 mln euro,
  • Oś IX Rozwój lokalny (w jej ramach tworzone będą strategie lokalne) 29 mln euro.

Dodana: 8 grudzień 2014 10:26

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2014 10:26