Jak ma się rozwijać infrastruktura i środowisko

Na to pytanie poznaliśmy już  wstępną odpowiedź w poniedziałek, 15 października. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne, poświęcone infrastrukturze i środowisku. A zespół, który pracuje nad tym obszarem tematycznym, przedstawił raport ze swoich dotychczasowych prac.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele zespołu, a także osoby zainteresowane tą tematyką. Na początku Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, przypomniał zebranym założenia procesu aktualizacji Strategii. – Musimy wybrać i ułożyć hierarchę celów, nie możemy zrobić wszystkiego. Musimy mieć pomysł, wizję i determinację realizacji tej wizji. I to nie tylko do 2020 roku. Aby wybrać ścieżki rozwoju, trzeba nakreślić, jak nasz region będzie wyglądał w 2030 roku – podkreślił dyrektor. Zaapelował do zebranym o aktywny udział  w spotkaniu i zgłaszanie uwag. – To nie będzie strategia Urzędu Marszałkowskiego, tylko nas wszystkich. Dlatego dziękuje, że jesteście tutaj.

Następnie prof. Piotr Banaszuk, moderator zespołu tematycznego zajmującego się infrastrukturą i środowiskiem, przedstawił raport z prac. – To nasze propozycje, chętnie poznam Państwa sugestie i opinie. Po to się spotykamy – stwierdził. Po czym przedstawił analizę obszaru tematycznego i cele strategiczne, kierunki interwencji – jakie zdaniem zespołu – powinny znaleźć się w Strategii.

Otóż, w zakresie infrastruktury główny cel to wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej i modernizację infrastruktury technicznej województwa. Jak to osiągnąć? Trzeba rozbudować infrastrukturę telekomunikacyjną, przebudować system energetyczny, zmodernizować i rozbudować sieć dróg, linii kolejowych i wybudować port lotniczy.

Jeśli chodzi o środowisko, to podstawą jest ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Trzeba chronić bio- i georóżnorodność regionu oraz krajobraz, wprowadzić regionalny program adaptacji gospodarki do zmian klimatu oraz zapewnić i utrzymać dobry stan wód powierzchniowych, dobrą jakość powietrza i gleby. Bardzo ważne jest wdrożenie systemu gospodarowania odpadami. W raporcie zwrócono również uwagę na rolę edukacji ekologicznej i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

Raport wzbudził gorącą dyskusję wśród uczestników spotkania. Zebrani zgadzali się w większości z założonymi w nim celami. – Miło słyszeć, że są wzięte pod uwagę kluczowe tematy, jak trwałość ekosystemów, ochrona różnorodności biologicznej. To pozwoli zachować ogromny potencjał regionu. I cieszę się, że jest on traktowany właśnie jako kapitał, a nie przeszkoda w rozwoju gospodarki – powiedziała Małgorzata Górska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Nikt z zebranych nie miał wątpliwości, że dostępność komunikacyjna to warunek konieczny, by Podlaskie się rozwijało. Alicja Rutkowska, wicestarosta powiatu grajewskiego, zauważyła z zadowoleniem, że jednym z celów jest modernizacja całej sieci transportowej, nie tylko tej wojewódzkiej, ale i powiatowej, która często – jej zdaniem –  jest pomijana w dokumentach przygotowywanych przez wyższe szczeble samorządu.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność wzmocnienia transportu kolejowego w naszym regionie.  I postulowali o rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza u mniejszych producentów.

Jednak pojawiły się też zarzuty: o ogólnikowość i wpisanie celów, które wykraczają poza kompetencje samorządu wojewódzkiego. Małgorzata Żynel, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania RPO wytłumaczyła zebranym, że takie są reguły tego kluczowego dokumentu: – Strategia to olbrzymie wzywanie, bo wskazuje cele rozwojowe całego regionu. Dlatego musimy wykraczać poza kompetencje województwa i to zarówno w górę, formułując nasze oczekiwania wobec strony rządowej, jak w dół, obejmując wszystkie szczeble samorządu.

– Cele są słuszne, są super, ale mnie interesuje, jak będą zrealizowane, przez kogo i za co. I czy ta strategia będzie spójna z gminnymi i powiatowymi  – stwierdził Sławomir Snarski, starosta bielski.

– To raport, musi być ogólny. Przygotowujemy strategię, nie taktykę. To są wytyczne dla województwa, nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich zagadnień z perspektywy wszystkich szczebli samorządu. To już zadanie dla samych samorządów – odpowiedział prof. Piotr Banaszuk. A prof. Bogusław Plawgo, ekspert kluczowy, dodał, że to strategie samorządowe powinny się dostosować do wojewódzkiej, a nie na odwrót. Tak jak strategia województwa musi się wpisać w dokumenty krajowe i europejskie. I nie może skupiać się na szczegółach – o co wnioskowało wielu zebranych . – Chciałbym, aby była ona dokumentem, który można przeczytać w ciągu jednego popołudnia. Potem do poszczególnych celów zostaną opracowane ścieżki dojścia, plany operacyjne. Ale nie możemy ich wpisywać do  Strategii.

Na koniec spotkania Małgorzata Żynel zwróciła się do uczestników spotkania o przesyłanie opinii, uwag i propozycji na adres strategia2020@wrotapodlasia.pl

 

 

Dodana: 16 październik 2012 00:00

Zmodyfikowana: 8 luty 2013 12:46